Luna

Zásady práce s osobními údaji

Souhlasím se zpracováním mých osobních a citlivých údajů, které jsou nezbytné pro zasílání newsletteru a zarezervování termínu pro psychologickou péči. Toto zpracování osobních a citlivých údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation).

Informace o zpracování a o ochraně osobních údajů - GDPR:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

V souvislosti s Nařízením EU o ochraně osobních údajů, které se od 25.5.2018 vztahuje na zpracování Vaších osobních údajů ze strany Klinika Luna s.r.o., IČ 14307031, Nad rybníčky 1210/29, 14800 Praha, vám tímto níže poskytujeme stručné shrnutí informací o zpracování a ochraně vaších osobních údajů ze strany společnosti Klinika Luna s.r.o., IČ 14307031, Nad rybníčky 1210/29, 14800 Praha.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem jsou tyto údaje získávány

Rozsah shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů se vždy odvíjí od účelu, ke kterému jsou dané osobní údaje zpracovávány. Je dbáno na to, aby byly shromažďovány osobní údaje pouze v rozsahu zcela nezbytném pro dosažení daného účelu.

Mezi osobní údaje, které jsou zpracovávány, se řadí - vaše jméno a příjmení v případě fyzických osob, identifikační údaje v případě právnických osob, resp. podnikajících fyzických osob a dále kontaktní údaje (email, tel. číslo, elektronické adresy atd.), případně další údaje, které dotčená osoba sdílí.

Tyto osobní údaje jsou získávány tím, že tyto údaje zadáte do poptávkového formuláře dostupného na www.klinikaluna.cz a to při odeslání vaší poptávky za účelem rezervace termínu pro psychologickou péči.

Jak jsou osobní údaje využívány

Vámi předané osobní údaje využíváme zejména za účelem komunikace s vámi, dále jako případný podklad pro uzavření smluvního vztahu s vámi. Vaše osobní údaje uchováváme, jen pokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje v daném případě můžeme zpracovávat, protože:

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smluvního vztahu uzavřeného s vámi;
 • jste nám na zpracování vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas.

V případě, že je na zpracování osobních údajů nezbytný souhlas a vy se rozhodnete ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom vám mohli poskytnout vámi poptávané služby.

Komu poskytujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, včetně policie, soudů a orgánů činných v trestním řízení;
 • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří pro nás zajišťují komunikaci s vámi, marketing, účetnictví, správu dat atd.;
 • Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.

Jaká jsou vaše práva

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany vaších osobních údajů:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany naší společnosti Klinika Luna s.r.o.;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání vašich osobních údajů, a to zejména pokud: a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; c) jste oprávněně namítali nesouhlas s jejich zpracováním; d) byly zpracovány nezákonně nebo e) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud: a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; b) zpracování je protizákonné; c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete vy pro účely uplatnění vaších právních nároků nebo, d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracování vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme: a) pro účely přímého marketingu nebo b) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je jinam;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Kde nás kontaktovat

O zaslání písemné kopie můžete požádat telefonicky na tel. čísle +420 770 623 916 nebo písemně na adrese Nad rybníčky 1210/29, 14800 Praha.

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na kontaktní osobu PhDr. Mgr. Lukáše Mana, a to telefonicky na tel. číslo +420 770 623 916 či elektronicky na adrese info@klinikaluna.cz nebo písemně v sídle naší společnosti Klinika Luna s.r.o., Nad rybníčky 1210/29, 14800 Praha.

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji